Statuten

Statuten van SCHAAKVERENIGING FIANCHETTONaam, zetel en duur

Artikel 1

1         De vereniging draagt de naam Schaakvereniging Fianchetto
2         De vereniging is gevestigd te Schiedam.
3         De vereniging is opgericht op 31-08-2011 te Schiedam
4         De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.


Doel

Artikel 2

1         De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de schaaksport in de ruimste zin van het woord te bevorderen.
2         De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a.     het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden en het bevorderen van de onderlinge verstandhouding;
b.    het deelnemen aan bestaande regionale en landelijke competities;
c.    het organiseren van interne competities;
d.    het organiseren van evenementen op het gebied van de schaaksport;
e.    het uitgeven van een verenigingsorgaan.
3         In relatie tot het bepaalde in beide vorige leden, is de vereniging aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Schaakbond en tevens bij de Rotterdamse Schaakbond.


Leden en andere bij de vereniging betrokkenen

Artikel 3

De vereniging kent:
a.    ereleden;
b.    leden van verdienste;
c.    seniorleden;
d.    juniorleden;
e.    donateurs.

Artikel 4

1         Ereleden en leden van verdienste zijn zij, die wegens hun bijzondere verdiensten voor de schaak­sport of voor de vereniging, door de Algemene Ledenvergadering met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen tot erelid of lid van verdienste zijn benoemd.
2         Ereleden hebben alle rechten en plichten aan het lidmaatschap van seniorleden verbonden, behalve de plicht tot betaling van contributie.

Artikel 5

1         Seniorleden en juniorleden zijn leden in de zin van titel 2 afdeling 1 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2         Seniorleden zijn zij, die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van twintig jaar hebben bereikt, het doel van de vereniging willen ondersteunen en die, na een aanvrage daartoe bij het bestuur, door het bestuur als seniorlid zijn toegelaten.
3         Juniorleden zijn zij, die bij de aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van twintig jaar nog niet hebben bereikt, het doel van de vereniging willen ondersteunen en die, na een aanvrage daartoe bij het bestuur, door het bestuur als juniorlid zijn toegelaten.

Artikel 6

1         Het lidmaatschap van ereleden, leden van verdienste, seniorleden en juniorleden eindigt door:
a.    overlijden van het lid;
b.    schriftelijke opzegging aan het bestuur;
c.    opzegging namens de vereniging door het bestuur. Deze opzegging kan geschieden, wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, bij de Statuten voor het lidmaatschap gesteld, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten voortduren;
d.    ontzetting door een besluit van de Algemene Ledenvergadering. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid handelt in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2         Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de vereniging door het bestuur kan op elk moment plaatshebben.
3         Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard zijn, uit te sluiten.
4         Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft toch de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het lidmaatschap eindigt om een van de redenen, genoemd in lid 1 sub a, c en d van dit artikel, in welke gevallen verrekening van de contributie plaats vindt per de datum, waarop het lidmaatschap eindigt.

Artikel 7

1         De seniorleden en juniorleden zijn verplicht tot het betalen van een contributie, als jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld.
2         De rechten en verplichtingen van de in het voorgaande lid bedoelde leden worden, voor zover ze niet elders zijn geregeld, vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering.

Artikel 8

Donateurs zijn zij, die zich bereid hebben verklaard, de vereniging te ondersteunen met een jaarlijkse bij­drage.


Algemene Ledenvergadering

Artikel 9

1         Algemene Ledenvergaderingen vinden ten minste eenmaal per jaar plaats en wanneer het bestuur dat nodig acht.
2         Op schriftelijk verzoek van ten minste een/tiende gedeelte van de leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
3         Indien aan het in het vorige lid bedoelde verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen op de wijze waarop het bestuur een vergadering bijeenroept.
4         Onverminderd het in het vorige lid bepaalde wordt de Algemene Ledenvergadering uitgeschreven door de secretaris van het bestuur door een convocatie aan de leden, of op een andere door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen wijze. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
5         Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de ereleden, leden van verdienste,seniorleden en juniorleden, alsmede zij, die door het bestuur zijn uitgenodigd.
6         De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur, terwijl de secretaris van het bestuur de notulen houdt.

7         De agenda van de Algemene Ledenvergadering omvat ondermeer:
a.    bespreking van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
b.    jaarverslag van de secretaris over de gang van zaken en het gevoerde beleid
c.    behandeling en vaststelling van de jaarstukken
d.    vaststelling van de contributie
e.    vaststelling van de begroting
f.     voorziening in vacatures
g.    rondvraag


Artikel 10

1         De ereleden, leden van verdienste, seniorleden en de meerderjarige juniorleden kunnen in de vergadering een stem uitbrengen.
2         Een lid kan zijn stemrecht overdragen aan een door hem aan te wijzen ander lid. In dat geval dient uiterlijk bij de aanvang van de vergadering een schriftelijke volmacht te worden overhandigd aan de secretaris.
3         Tenzij deze Statuten anders bepalen, neemt de Algemene Ledenvergadering haar besluiten met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4         Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5         De wijze van stemmen wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.


Bestuur

Artikel 11

1         Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie personen die door de Algemene Leden­vergadering uit de seniorleden worden benoemd.
2         Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden drie, vormen de resterende bestuursleden samen tijdelijk een bevoegd bestuur. Binnen twaalf maanden na het ontstaan van de vacature(s) moet in die vacature(s) worden voorzien.
3         Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.    door overlijden;
b.    door schriftelijk bedanken;
c.    doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn;
d.    door periodiek aftreden als nader geregeld in lid 4 van dit artikel;
e.    door een daartoe strekkend besluit door de Algemene Ledenvergadering.
4         Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaren Het bestuur stelt een rooster vast dat aldus wordt ingericht, dat ieder jaar een zoveel mogelijk gelijk aantal bestuursleden aftreedt en na drie jaren alle bestuursleden ten minste eenmaal zijn afgetreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.

Artikel 12

1         Alle bestuursleden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd.
2         Het bestuur is bevoegd tot alle handelingen als bedoeld in artikel 44 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3         De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter samen met de secre­taris, de voorzitter samen met de penningmeester dan wel de secretaris samen met de penning­meester.

Artikel 13

1         Het bestuur vergadert zodra de voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden dat gewenst acht(en).
2         De bestuursvergadering wordt opgeroepen door de voorzitter of de secretaris. De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen.
3         De voorzitter leidt de bestuursvergadering; terwijl de secretaris de notulen houdt.
4         Ieder bestuurslid kan een stem uitbrengen. Het bestuur neemt zijn besluiten met de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5         Wanneer het bestuur uit een even aantal bestuursleden bestaat en bij stemming de stemmen staken, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
6         Het bestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich voor het voorstel uitspreken. Van een aldus genomen besluit wordt aantekening gehouden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering.


Financiƫn

Artikel 14

De geldmiddelen van de vereniging bestaan/worden verkregen uit:
a.    Contributies. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld in de Algemene Leden­vergadering. De wijze van inning wordt geregeld bij Huishoudelijk Reglement.
b.    Erfstellingen legaten en schenkingen;
c.    Bijdragen van donateurs;
d.    Andere baten

Artikel 15

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar en loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.

Artikel 16
1         Het bestuur brengt in de jaarvergadering van de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het verenigingsjaar en legt verantwoording af van zijn beheer onder overlegging van een begroting, een staat van baten en lasten over dat boekjaar en een balans per het einde van dat boekjaar (de jaarstukken).
2         De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie als bedoeld in artikel 48 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze commissie van ten minste twee leden die geen deel uitmaken van het bestuur, onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag uit aan de Algemene Ledenvergadering.
3         Goedkeuring van de jaarstukken door de Algemene Ledenvergadering strekt het bestuur tot decharge.


Externe relaties

Artikel 17

Het besluit tot verbreking van de relatie met de Koninklijke Nederlandse Schaakbond behoeft een meerderheid van drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.


Huishoudelijk Reglement

Artikel 18

1         De Algemene Ledenvergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen ter regeling van zaken, die niet al elders zijn geregeld.
2         Het Huishoudelijk Reglement is niet van kracht, voor zover het in strijd is met deze Statuten.


Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 19

1         Deze Statuten kunnen worden gewijzigd en de vereniging kan worden ontbonden door een besluit van een speciaal daartoe bijeengeroepen Algemene Ledenvergadering.
2         Een besluit tot Statutenwijziging en een besluit tot ontbinding behoeven een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.
3         Zij, die de oproeping tot een vergadering ter behandeling van een voorstel tot Statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag; waarop de vergadering wordt gehouden.
4         Een wijziging in de Statuten treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariĆ«le akte is opgesteld.
5         Een besluit tot ontbinding moet mede omvatten:
a.    de aanwijzing van een commissie van vereffenaars;
b.    bij de aanwijzing van de bestemming van een na vereffening eventueel overblijvend voordelig saldo dient zoveel mogelijk rekening te worden gehouden met het doel van de vereniging.


Algemene bepaling

Artikel 20

In alle gevallen, waarin deze Statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
Het bestuur is gebonden de genomen beslissing ter informatie aan de eerstvolgende Algemene Leden­vergadering voor te leggenAldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 31-08-2011 te Schiedam.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten