HH-reglement

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van Schaakvereniging Fianchetto

 

 

Lidmaatschap

 

Artikel 1

 

1        Het lidmaatschap vangt aan op de eerste van de maand volgende op de maand van aanmelding.

Het lidmaatschap eindigt voor het in artikel 6 lid 1 van de Statuten onder b en c vermelde op de laatste dag van het verenigingsjaar.

2        Het lidmaatschap vangt eerst aan na betaling van de verschuldigde contributie.

3        De leden zijn verplicht hun adres en eventuele adreswijziging zo spoedig mogelijk aan het bestuur door te geven. De secretaris draagt zorg voor het doorgeven van wijzigingen in de ledenlijst aan de Koninklijke Nederlandse Schaakbond (KNSB) op de door deze bond voorgeschreven wijze.

4        Het erelidmaatschap van de vereniging en het lidmaatschap van verdienste kan door de Algemene Ledenvergadering worden verleend aan natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging.

Een voorstel tot het verlenen van een erelidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste kan worden gedaan door het bestuur. Leden kunnen een dergelijk voorstel doen aan het bestuur.

In afwijking van wat is bepaald bij artikel 15 lid 1 van dit Huishoudelijk Reglement betreffende de agenda voor de Algemene Ledenvergadering, behoeft een voorstel tot het verlenen van een ere­lidmaatschap of een lidmaatschap van verdienste niet vooraf op de agenda van de desbetreffende vergadering te worden geplaatst.

5        Het bestuur heeft het recht het lidmaatschap van een lid op te zeggen wanneer dit lid door zijn gedrag of handelingen de goede naam van de vereniging in opspraak brengt of de vereniging benadeelt

 

Contributie, wanbetaling en royement

 

Artikel 2

 

De door de leden te betalen jaarlijkse contributie dient voor 31 december van het lopende verenigingsjaar te worden voldaan.

Personen die zich na 31 december aanmelden als lid betalen voor het lopende verenigingsjaar een pro rata contributiebedrag.

 

Artikel 3

 

Wanbetaling treedt in wanneer men de contributie niet heeft voldaan voor het einde van het boekjaar en men na schriftelijke aanmaning onwillig is deze te voldoen.

 

Artikel 4

 

Het bestuur heeft het recht een lid te royeren wegens wanbetaling. Het geroyeerde lid kan in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Algemene Ledenvergadering, die dit beroep met gewone meerderheid van stemmen kan aanvaarden. Onverminderd blijft van kracht dat het geroyeerde lid zijn verplichtingen jegens de vereniging dient na te komen.

 

Het bestuur

 

Artikel 5

 

1        De bestuursleden rouleren volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.

2        Het bestuur kan één of meer functies combineren onder voorbehoud, dat het aantal bestuursleden altijd bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van ten minste drie leden.

3        Ter vervulling van een vacature kunnen zowel door het bestuur als door de leden kandidaten worden gesteld. Kandidaatstelling door één of meer leden dient te geschieden door opgave van naam en adres van de gestelde kandidaat aan het bestuur, welke opgave ten minste bij aanvang van de vergadering, waarin de vacature moet worden vervuld, moet zijn ingediend, alsmede een bereidverklaring van de gestelde kandidaat , om bij verkiezing de vacature te vervullen.

Kandidaatstelling door de leden dient vergezeld te gaan van een schriftelijke en ondersteunende verklaring van ten minste vijf leden.

Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn gekozen, tenzij een in de vergadering aanwezig lid stemming verlangt.

Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is degene die de meeste geldige stemmen verwerft gekozen. Verwerven beide een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot.

Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. Verwerft daarbij geen van hen de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen op zich verenigden.

Staken bij deze herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

 

Taak bestuur

 

Artikel 6

 

Het bestuur is belast met de uitvoering van de statuten, het huishoudelijk reglement, benevens alle andere regels, bepalingen en besluiten van de vereniging.

Het bestuur heeft het recht dispensatie te verlenen, behalve van de statuten en die artikelen waarvan de beslissing aan de Algemene Ledenvergadering is overgegeven.

Het bestuur is verplicht van alle dispensaties mededeling te doen op de eerstvolgende Algemene Leden­vergadering.

Het bestuur beslist verder in alle gevallen waarin niet in het bovengenoemde is voorzien.

 

Voorzitter

 

Artikel 7

 

1        De voorzitter leidt alle vergaderingen en tekent, samen met de secretaris, de notulen van alle vergaderingen na vaststelling van deze notulen.

2        Op zijn verzoek is ieder bestuurslid gehouden hem verantwoording van zijn bestuurstaak af te leggen. De voorzitter is bevoegd inzage te nemen van boeken, kas, archief enzovoorts.

 

Secretaris

 

Artikel 8

 

1        Bij verhindering van de voorzitter treedt de secretaris op als plaatsvervanger van de voorzitter.

2        De secretaris voert de ledenadministratie.

3        De secretaris beheert het archief.

4        De secretaris voert de correspondentie en verzorgt de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in de Statuten bij artikel 9 lid 1.

5        De secretaris maakt notulen van het verhandelde in elke vergadering en tekent, samen met de voorzitter, de notulen van alle gehouden vergaderingen na vaststelling van deze notulen.

6        De secretaris brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over het afgelopen verenigings­jaar.

 

Penningmeester

 

Artikel 9

 

1        De penningmeester beheert de geldmiddelen en andere bezittingen van de vereniging.

2        De penningmeester sluit een verzekering af voor het materiaal van de vereniging.

3        Door de penningmeester wordt een passende boekhouding bijgehouden, die vereist is voor een behoorlijke controle op het financiële beheer.

4        Na afloop van elk verenigingsjaar wordt door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd en een resultaatrekening, een begroting en een balans opgemaakt.

5        Ten minste veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in de Statuten bij artikel 9, moet zijn rekening en verantwoording ingediend zijn bij de commissie, bedoeld in artikel 48 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 

 

 

Wedstrijdleider intern

 

Artikel 10

 

1        De wedstrijdleider intern is belast met de zorg voor het goede verloop van alle interne wedstrijden.

2        De wedstrijdleider intern zal, ter verzekering van het goede verloop van de wedstrijden, alle door hem nodig geoordeelde maatregelen nemen.

3        De wedstrijdleider intern maakt de reglementen en de indelingen van de competitie(s), welke door hem bij aanvang van het verenigingsjaar bekend gemaakt worden.

 

Wedstrijdleider extern

 

Artikel 11

 

1        De wedstrijdleider extern is belast met de zorg voor het goede verloop van alle externe wedstrijden.

2        De wedstrijdleider extern zal, ter verzekering van het goede verloop van de wedstrijden, alle door hem nodig geoordeelde maatregelen nemen.

 

Bestuursvergadering

 

Artikel 12

 

Bestuursvergaderingen worden belegd op verlangen van de voorzitter of op verlangen van ten minste twee van de overige bestuursleden.

 

Commissies

 

Artikel 13

 

1        Zowel het bestuur als de Algemene Ledenvergadering kan commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering.

2        De samenstelling, taak, bevoegdheden en werkwijze van deze commissies, alsmede de zittingsduur van de leden hiervan, worden door het bestuur onderscheidenlijk de Algemene Ledenvergadering geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot hun instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. De commissies brengen regelmatig verslag over hun werkzaamheden uit aan het bestuur onderscheidenlijk de Algemene Ledenvergadering.

3        Het bestuur is gerechtigd aan commissies bepaalde taken te delegeren, doch het bestuur blijft onverminderd verantwoording verschuldigd aan de Algemene Ledenvergadering. Een commissie kan geen voor de vereniging bindende en rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij dit uitdrukkelijk bij de instelling is bepaald door de Algemene Ledenvergadering. De commissie is dan voor dit deel van haar taak uitsluitend verantwoording verschuldigd jegens de Algemene Ledenvergadering en wordt door deze decharge verleend.

 

Algemene Ledenvergadering

 

Artikel 14

 

1        Bij de oproeping voor de Algemene Ledenvergadering, bedoeld in de Statuten bij artikel 9, worden in een agenda de te behandelen onderwerpen vermeld, indien wenselijk met bijvoeging van toelichtende bescheiden.

2        Door een lid kunnen onderwerpen ter behandeling op de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur worden opgegeven, welke opgave ten minste voor de aanvang van de vergadering moet zijn ingediend.

3        Met toestemming van zowel het bestuur als de vergadering kunnen onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd.

4        Het bestuur kan in de vergadering ook aan anderen dan de leden, het bestuur, de ereleden en de leden van verdienste het woord verlenen over zaken die hen mede aangaan.

 

 

 

 

 

Stemmen

 

Artikel 15

 

1        Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de vergadering schriftelijke stemming wenselijk acht. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht verworpen te zijn.

2        Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes.

3        Stembriefjes die niet of onduidelijk zijn ingevuld, dan wel zijn ondertekend of namen van niet voor verkiezing in aanmerking komende personen bevatten, zijn ongeldig en worden, evenals blanco stemmen, bij de berekening buiten beschouwing gelaten.

 

Materiaal en beschadigingen

 

Artikel 16

 

1        De Algemene Ledenvergadering benoemt jaarlijks een lid van de vereniging tot commissaris van materiaal die zorg draagt voor de goede staat van het benodigde materiaal.

 

2        De commissaris van materiaal rapporteert zijn bevindingen aan het bestuur.

 

3        Het bestuur behoudt zich het recht voor schade door leden aan het beschikbare materiaal aange­bracht, op deze betreffende leden hoofdelijk te verhalen, vooropgesteld dat van grove schuld sprake is geweest.

De vereniging draagt geen verantwoordelijkheid voor eigendommen, van welke aard ook, van de leden.

 

Slotbepalingen

 

Artikel 17

 

1        Dit reglement treedt in werking onmiddellijk nadat de Statuten in werking zijn getreden.

2        Wijzigingen of aanvullingen op de bepalingen in dit reglement treden onmiddellijk bij hun vaststelling in werking, tenzij het daartoe strekkende besluit anders bepaalt.

3        Het bestuur van de vereniging draagt zorg voor een deugdelijke bekendmaking jegens de leden van de vereniging c.q. de betrokkenen van het bepaalde, de wijzigingen en/of aanvullingen daarvan inbegrepen, in de Statuten, het Huishoudelijk Reglement en de competitiereglementen.

 

 

 

Aldus vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, gehouden op 06-09-2018 te Schiedam
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten